Dataskydd – en översikt

Från och med maj 2018

Skydd av personuppgifter är en viktig fråga för OSRAM och dess närstående bolag. Det här integritetsmeddelandet ger en översikt över hur dina uppgifter samlas in och behandlas. Fullständig information finns i den detaljerade versionen av vårt integritetsmeddelande.

1. Personuppgiftsansvarig:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 6 – 8
80807 München
Tyskland

2. Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

 • Vi samlar in din dators domännamn eller IP-adress, klientens filförfrågan (filnamn och URL), http-svarskoden och den webbplats från vilken du besöker oss.
 • När du konfigurerar och registrerar ett användarkonto samlar vi åtkomstdata (vanligtvis användarnamn/e-postadress och lösenord).
 • Vi använder cookies, det vill säga små textfiler som tillfälligt lagras på din dator och av din webbläsare, till exempel för en kundvagn eller en OSRAM-inloggning. Du kan ställa in webbläsaren så att dessa cookies inte sparas eller så att de tas bort i slutet av din webbsession. Mer information om detta finns i vår cookiepolicy. Där beskrivs också hur du kan invända mot användning av cookies och användning av data som har samlats in via cookies i anonymiserade eller pseudonymiserade användarprofiler.
 • Vissa sidor innehåller knappar för sociala medier. Dessa knappar är inte rekommendations- eller vidarebefordringslänkar. Länken hänvisar endast till respektive social medieplattform och det sker ingen överföring av användaruppgifter.

3. Hur samlar vi in dina uppgifter?
Uppgifterna som samlas in när du besöker sidorna på webbplatsen samlas in automatiskt. I övrigt samlar vi endast in uppgifter utifrån information som du lämnar på vår webbplats eller genom cookies.

4. Vad använder vi dina uppgifter till?

 • för teknisk administration och för att tillhandahålla webbplatsen
 • för att generera pseudonymiserade användarprofiler som vi använder för marknadsföring och marknadsundersökningar – såvida du inte invänder mot det
 • för rättsliga ändamål: för att upptäcka missbruk och vid felsökning.

5. Överlämning av dina uppgifter
Om du har gett ditt samtycke eller om vi på annat sätt har lagligt stöd för det, kan vi dela dina personuppgifter med till OSRAM närstående bolag eller med tjänsteleverantörer (till exempel värd-, marknadsförings- och distributionspartner) i ovan nämnda syften.

Om mottagarna befinner sig i länder som saknar en adekvat dataskyddsnivå har OSRAM vidtagit åtgärder för att på annat sätt säkerställa ett lämpligt och rimligt skydd av personuppgifterna. Om uppgifterna:

 • delas med närstående bolag i sådana länder säkerställer vi att de har undertecknat och följer våra bindande företagsriktlinjer för skydd av personuppgifter (Binding Corporate Rules, ”BCR”) Du hittar information om OSRAMs riktlinjer för skydd av personuppgifter (BCR) i PDF:en ovan på webbplatsen.
 • delas med mottagare utanför koncernen i sådana länder kommer personuppgifterna endast att föras vidare om mottagarna har undertecknat (i) EU:s standardavtalsklausuler med OSRAM, eller (ii) – om de har sitt säte i USA – är certifierade enligt EU/US Privacy Shield.

6. Dina rättigheter

 • Tillgång
 • Radering
 • Rättelse
 • Invändning

Du kan vända dig till OSRAM GmbH:s dataskyddsombud per post eller via ett personuppgiftsformulär (länk till formulär).

Den här sekretesspolicyn uppdateras från tid till annan. Datum för senaste uppdatering anges i början av den här policyn.

Integritetsmeddelande

I den här sekretesspolicyn förklaras hur OSRAM och dess dotterbolag (nedan kallat OSRAM) använder dina personuppgifter, vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har med avseende på dina personuppgifter.

Inledning

Skydd av personuppgifter är en viktig fråga för OSRAM. Därför behandlar OSRAM dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.

OSRAM GmbH är ansvarigt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra bestämmelser om dataskydd.

Företräds av Ingo Bank och Babette Fröhlich

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Tyskland

I enskilda fall kan respektive dotterbolag vara ensamt ansvarigt eller ansvarigt tillsammans med OSRAM GmbH. Du hittar kontaktuppgifterna för dotterbolagen i den angivna listan.

OSRAM samlar in och använder användarnas personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats.

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade i syfte att behandla personuppgifter sker detta enligt artikel 6.1 a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal mellan dig och OSRAM sker detta enligt artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta gäller även för behandling som krävs för att ingå ett avtal.

I den mån behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar OSRAM sker detta enligt artikel 6.1 c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om den registrerade personens eller en annan fysisk persons intressen som är av grundläggande betydelse kräver att personuppgifter behandlas sker detta enligt artikel 6.1 d) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda OSRAMs berättigade intresse eller tredje parts berättigade intresse, och om dina dataskyddsrättsliga intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätter OSRAMs eller tredje parts intresse, sker detta enligt artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Den registrerade personens personuppgifter avlägsnas eller görs otillgängliga så snart lagringens syfte inte längre är aktuellt. Lagring av personuppgifter kan också vara aktuellt om det påbjuds i förordningar, lagar eller andra bestämmelser från europeiska eller nationella lagstiftare som OSRAM lyder under. Otillgängliggörande eller avlägsnande av data sker också när en lagringsperiod som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller uppfylla ett avtal.

1. Datainsamlingens omfattning
Data och information samlas in automatiskt från det anropande datorsystemet varje gång du öppnar en av våra webbsidor.

Följande uppgifter samlas in:

 • information om typ av webbläsare och version som används
 • användarens operativsystem
 • användarens internetoperatör
 • användarens IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • webbplats från vilken användarens system når vår webbsida
 • webbplatser som anropas av användarens system via vår webbplats.

Dessa uppgifter lagras också i loggfilerna för vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för tillfällig lagring av uppgifter (och loggfiler) är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Tillfällig lagring av IP-adresser i systemet är nödvändig för att möjliggöra visning av webbplatsen på användarens dator. Därför måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagring i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra IT-system. I det här sammanhanget analyseras uppgifterna inte i marknadsföringssyfte.

I detta hänseende följer också vårt berättigade intresse för behandling av uppgifter enligt artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Om uppgifter samlas in i syfte att kunna tillhandahålla webbplatsen sker detta när respektive session är avslutad.

Om uppgifterna lagras i loggfiler sker det efter högst sju dagar. Ytterligare lagring kan förekomma. I så fall kommer användarens IP-adresser att raderas eller anonymiseras så att det inte längre går att matcha dessa med den anropande klienten.

5. Möjlighet att göra invändningar
Registreringen av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagringen av uppgifter i loggfiler är avgörande för att webbplatsen ska fungera. Det finns således ingen möjlighet för användaren att invända mot lagringen av uppgifter.

1. Datainsamlingens omfattning
Det sker ingen överföring av uppgifter till tredje part i samband med behandling av uppgifter för utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna används uteslutande för att skicka ut nyhetsbrevet.

 • a) Nyhetsbrevet skickas ut som resultat av användarens anmälan på webbplatsen:

På våra webbsidor finns möjlighet att anmäla sig till en kostnadsfri prenumeration på nyhetsbrevet. Data från indatamasken överförs till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet.

Följande uppgifter samlas in:

 • e-postadress
 • Namn, förnamn (valfritt)
 • Tilltal
 • Språk/land
 • tid och datum för registreringen

I samband med anmälan inhämtas ditt samtycke för behandling av uppgifterna med hänvisning till denna sekretesspolicy.

 • b) Nyhetsbrevet skickas ut av OSRAMs affärskontakt:

Om du har kontakt med en affärspartner till OSRAM kommer vederbörande att be dig om dina kontaktuppgifter för meddelanden och nyhetsbrev. De sparade kontaktuppgifterna kan vara följande: Telefonnummer, e-postadress, namn, förnamn (valfritt). Den e-postadress du har fått i samband med detta kan användas av oss för att skicka ut nyhetsbrev. I så fall används nyhetsbrevet endast för att skicka direktmarknadsföring av egna liknande varor eller tjänster.

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av personuppgifter efter användarens registrering för nyhetsbrevet är, då användaren har gett sitt samtycke, artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Rättslig grund för utskick av nyhetsbrev efter inmatning av uppgifter av försäljningsmedarbetaren är § 7 avsnitt 3 UWG.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Inhämtningen av användarens e-postadress är nödvändig för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Insamlingen av andra personuppgifter i samband med registreringen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller e-postadressen som används.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Användarens e-postadress lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

5. Möjlighet att göra invändningar
Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för det.

1. Datainsamlingens omfattning
På våra webbsidor får användarna möjlighet att registrera sig genom att lämna personuppgifter. Uppgifterna matas in i en indatamask och skickas till oss för lagring. Uppgifterna överförs inte till tredje part.

Följande uppgifter samlas in:

 • e-postadress
 • Namn, förnamn (valfritt)
 • Tilltal
 • Språk/land
 • tid och datum för registreringen

I samband med registreringen inhämtas användarens samtycke till behandling av dessa uppgifter

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av personuppgifter vid användarens samtycke är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om registreringen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal utgör artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen kompletterande rättslig grund.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen

 • a) att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats
 • b) att fullgöra eller ingå ett avtal med användaren

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts.

Uppgifter som har samlats in i samband med registreringen på vår webbplats raderas när registreringen avbryts eller ändras.

Om registreringen syftar till att fullgöra eller ingå ett avtal sker detta om uppgifterna inte längre krävs för att avtalet ska kunna fullgöras.

Även efter att avtalet har upphört att gälla kan det finnas behov av att lagra avtalspartens personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

5. Möjlighet att göra invändningar
Som användare har du alltid möjlighet att avbryta registreringen. Du kan när som helst begära att vi ändrar eller raderar uppgifter som är lagrade om dig.

Om registreringen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal är borttagning av uppgifter i förtid endast möjligt om det inte finns avtalsenliga eller lagliga skyldigheter som förhindrar borttagning

1. Datainsamlingens omfattning
Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare utnyttjar den här möjligheten skickas uppgifter som matas in i indatamasken till oss för lagring. . Uppgifterna används uteslutande för att behandla konversationen. Uppgifterna överförs inte till tredje part.

Följande uppgifter samlas in:

 • e-postadress
 • Namn, förnamn (valfritt)
 • Tilltal
 • Språk/land
 • tid och datum för registreringen

Ditt samtycke inhämtas för behandling av uppgifterna med hänvisning till denna sekretesspolicy.

Kontakt kan också ske via den e-postadress som du har angett. I så fall lagras personuppgifter som du skickar via e-post.

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av personuppgifter vid användarens samtycke är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter som skickas i samband med sändning av e-post är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Om syftet med e-postkontakten är att fullgöra ett avtal utgör artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen kompletterande rättslig grund.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Vi behandlar personuppgifterna från indatamasken endast för att hantera kontaktinformationen. Kontakt via e-post inkluderar även erforderligt berättigat intresse för behandlingen av uppgifter.

Andra personuppgifter som behandlas är avsedda att förhindra missbruk av kontaktformuläret och att garantera säkerheten i våra IT-system.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Det sker vanligtvis när konversationen är avslutad. Konversationen avslutas när omständigheterna tyder på att relevanta fakta slutgiltigt har klarlagts.

5. Möjlighet att göra invändningar
Som användare har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter lagras genom att kontakta oss via e-post. I så fall kan konversationen inte fortsätta.

Alla personuppgifter som lagrades i samband med kontakten raderas i så fall.

1. Datainsamlingens omfattning
Om du fick en fullmakt av vår aktieägare att delta i generalförsamlingen samlar vi endast in de uppgifter som krävs för att skicka ut inbjudan och inbjudningskort, t.ex. för- och efternamn samt adress till den befullmäktigade.

2. Rättslig grund för uppgiftsbehandling
Rättslig grund för behandling av uppgifter inom ramen för fullmakten är artikel 6 avsnitt 1 bokstavspunkt c i den allmänna dataskyddsförordningen i kombination med aktierättsliga föreskrifter.

3. Syftet med uppgiftsbehandlingen
Behandlingen av personuppgifter tjänar endast till att kunna behandla deltagandet i generalförsamlingen.

4. Datalagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts. Detta är i regel endast fallet när de aktierättsliga kraven på generalförsamlingen har avslutats.

5. Möjlighet att göra invändningar
Den befullmäktigade har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Denne kan ta kontakt med oss via ovanstående adress. Vi tar bort den befullmäktigades uppgifter så snart våra aktierättsliga förpliktelser om lagring inte längre föreligger.

Vi använder oss av specialiserade tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Våra tjänsteleverantörer väljs noggrant ut och kontrolleras regelbundet av oss. De behandlar personuppgifterna endast inom ramen för vår order och strängt enligt våra anvisningar på grundval av gällande avtal via en orderbehandling.

Dina uppgifter behandlas även delvis i länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där det generellt sätt råder en längre dataskyddsnivå jämfört med Europa. I dessa fall säkerställer vi t.ex. via avtalsvillkor med våra avtalspartner att en tillräcklig dataskyddsnivå för dina uppgifter upprätthålls (kopia kan fås på förfrågan), eller så ber vi dig om ditt uttryckliga samtycke.

Om dina personuppgifter behandlas är du en registrerad person enligt den allmänna dataskyddsförordningen och du har därmed följande rättigheter i förhållande till den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till tillgång
Du kan begära upplysningar från OSRAM om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig.

Om det förekommer behandling av personuppgifter kan du begära att få tillgång till följande information från den personuppgiftsansvarige:

 • syftet med behandlingen av personuppgifterna
 • kategorier av personuppgifter som behandlas
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut eller ska lämnas ut
 • den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om specifik information därom saknas, vilka kriterier som används för att fastställa denna period
 • rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätt till begränsning av behandlingen via den personuppgiftsansvarige eller rätten att invända mot sådan behandling
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade personen, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i den allmänna dataskyddsförordningen, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade
 • om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation och vilka lämpliga skyddsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen.

När det gäller uppgiftsbehandling för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål kan rätten till åtkomst vara begränsad i den mån det sannolikt omöjliggör eller i stor utsträckning inkräktar på forskningsrelaterade eller statistiska ändamål, och begränsningen är nödvändig för sådana ändamål.

2. Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse och/eller komplettering av personuppgifterna hos OSRAM om personuppgifterna som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga. OSRAM kommer att genomföra korrigeringen utan dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling
Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under följande omständigheter:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, men det ännu inte står klart om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får sådana personuppgifter – med undantag för lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovannämnda krav ska OSRAM underrätta dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

4. Rätt till radering
Du kan kräva att OSRAM utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter om något av följande gäller:

 • Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) i den allmänna dataskyddsförordningen och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Dina personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke från barn).

5. Rätten att bli bortglömd
Om OSRAM har offentliggjort dina personuppgifter och enligt punkt 4 är skyldigt att radera dem, ska OSRAM med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder för att underrätta personuppgiftsansvariga som ansvarar för vidare behandling om att du har begärt att de ska radera alla länkar till dessa personuppgifter.

6. Undantag från rätten till radering
Rätten till radering ska inte gälla om behandlingen är nödvändig

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige
 • av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h) och i), samt artikel 9.3 i den allmänna dataskyddsförordningen
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, i den utsträckning som den rätt som avses i avsnitt a) sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar att syftet med behandlingen uppnås
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Rätt att bli informerad
Om du har meddelat OSRAM om att du vill utnyttja din rätt till rättelse, radering eller begränsning av uppgiftsbehandling kommer vi att meddela alla mottagare till vilka vi har lämnat ut personuppgifter som är relaterade till dig om sådan rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell arbetsinsats. Vi meddelar mottagaren på begäran.

8. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har försett OSRAM med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a) eller 9.2 a) i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vidare har du rätt att överföra dina personuppgifter direkt från OSRAM till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får inte påverkas.

Rätten till dataportabilitet ska inte gälla behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

9. Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e) eller f) i den allmänna dataskyddsförordningen, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

OSRAM behandlar inte längre personuppgifterna såvida det inte finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i sådant syfte. Detta gäller även profilering i den utsträckning det sker i samband med sådan direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Om dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig sådan behandling.

Din rätt att motsätta dig behandlingen kan begränsas i den mån det sannolikt omöjliggör eller i stor utsträckning inkräktar på forskningsrelaterade eller statistiska ändamål, och om begränsningen av din rättigheter är nödvändig för sådana ändamål.

10. Rätt att återkalla dataskyddsrättsligt samtycke
Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt dataskyddsrättsligt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten gällande den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

11. Automatiserat beslut på individuell basis, inklusive profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut grundade enbart på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Det här gäller inte när beslutet

 • (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige
 • (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen
 • (3) fattas med ditt uttryckliga samtycke.

När det gäller de fall som avses i punkt 1 och 3 ska OSRAM vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla dina rättigheter, friheter och berättigade intressen – inklusive åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige så att du kan uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

Om dessa beslut grundar sig på användningen av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, gäller ovanstående undantag endast om artikel 9.2 a) eller g) i den allmänna dataskyddsförordningen är tillämpliga och lämpliga åtgärder som ska skydda dina berättigade intressen har vidtagits.

12. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har ditt hemvist eller din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen begicks.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den klagande om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du hittar mer information och förklaringar av de nämnda rättigheterna på Europeiska kommissionens webbplats ”Medborgares rättigheter”.